unnamed3 

 

 6504

 ชื่อ  :  นายสุรเดช   ปัดสำราญ

ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail : 1 4

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ :สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด   ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด

 6501

 

ชื่อ  :  นางสาววีระญา    สุทธิวงศ์

ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail : 

6503

 ชื่อ : นางสาวสุดธารทิพย์  แก้วมงคลศักดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail : -

 

6502

 ชื่อ : นางสาวสิรินันท์  จันทร์ทิพย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 045-523099

E-mail: