1

 

ชื่อ : วิทยา  บรรหารวุฒิไกร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 08-44373557

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต

E-mail : wit

 

 

ชื่อ  :  นางสาววีระญา    สุทธิวงศ์

ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร. : 091-0614709

การศึกษาปริญญโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail : 

ชื่อ : นางสาวสุดธารทิพย์  แก้วมงคลศักดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 08-61446464

การศึกษาปริญญาตรี : บัญชีบัญฑิต

E-mail : 

 

ชื่อ : นางสาวสิรินันท์  จันทร์ทิพย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทร : 08-0727-0437

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

E-mail: