สถานะกลุ่มอาชีพ

 ที่อยู่ปัจจุบันกลุ่มอาชีพ

 จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพในจังหวัดอำนาจเจริญ

  จำนวนกลุ่มอาชีพในจังหวัดอำนาจเจริญ

สถานะภาพทางการเงิน   ไม่มี  ( เนื่องจากไม่ได้ทำงบดุล  ทำบัญชีรับ - จ่าย อย่างง่ายๆ )

อุปกรณ์การตลาด    (กลุ่มอาชีพ  ไม่มีอุปกรณ์การตลาด)