ชื่อ : นางปริญญาพร   สุวรรณกูฏ

ตำแหน่ง : นักวิชการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 08-0698-0900

การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail : 

 

 

ชื่อ : นายอัมรินทร์    แสนภูวา

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 06-25432981
การศึกษาป
ริญญาตรี :นิติศาสตร์บัณฑิต

E-mail  :  

  

ชื่อ : นายเศรษฐภัทร์     สังสมานันท์

ตำแหน่ง : นิติกร

โทร : 09-45053087

การศึกษาปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต

E-mail :                                                            

  

ชื่อ : นางสาววิภาวดี   สุรารักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทร : 08-72504562

การศึกษาปริญยาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

E-mail :