ชื่อ : นายวัจนพงษ์  จันทรวงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรร์อาวุโส

โทร : 08-33762848

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ

E-mail : 

 

ชื่อ : นายธีระยุทธ  จิตร์ตรีสินธุ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 06-28189088

การศึกษาปริญญาโท : เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

E- mail : 

 

 

ชื่อ : นางสาวเพียงฤทัย  พันเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทร : 08-67918488

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี

E- mail :

 

 

ชื่อ : นางสาวนคร  สุขดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทร : 08-98485997

การศึกษาปริญยาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

E- mail :  

 

 

ชื่อ : รัตนาพร   สีสด

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร : 08-67187115

ารศึกษาปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)

E- mail :