ชื่อ : นายวัจนพงษ์  จันทรวงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรร์อาวุโส

โทร : 083-3762848

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ

E-mail : 

 

ชื่อ : นายธีระยุทธ  จิตร์ตรีสินธุ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 062-8189088

การศึกษาปริญญาโท : เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

E- mail : 

 6

 

ชื่อ : นางสาวเพียงฤทัย  พันเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทร : 091-0728553

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี

E- mail :

 

 

ชื่อ : นางสาวนคร  สุขดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทร : 089-8485997

การศึกษาปริญยาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

E- mail :  

 

ชื่อ : รัตนาพร   สีสด

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร : 086-7187115

ารศึกษาปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)

E- mail :                                                                                                                                            

 

 

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอเมือง   อำเภอเสนางคนิคม (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)
1 สหกรณ์เคหะสถานมิ่งเมืองมั่นคง  จำกัด 30-ก.ย. ดำเนินงาน เมือง
2 สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ  จำกัด 31-ธ.ค. ดำเนินงาน เมือง
3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองตาใกล้  จำกัด 31-ธ.ค. ดำเนินงาน เมือง
4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำปลีก จำกัด 30-มิ.ย. ดำเนินงาน เมือง
5 .สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสร้างนกทา  จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
8 สหกรณ์การเกษตรทุ่งคำนกยูง จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
9 สกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
10 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยลำเซบาย จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
11 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม  จำกัด 31 มี.ค. หยุดดำเนินธุรกิจ เมือง
14 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน เสนางคนิคม
12 สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม  จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน เสนางคนิคม
13 สหกรณ์สตรีอำเภอเสนางคนิคม 31-ธ.ค. หยุดดำเนินธุรกิจ เสนางคนิคม

 

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอเมือง  อำเภอเสนางคนิคม (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)
1 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาสีนวน 31มี.ค ดำเนินงาน เมือง
2 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางก้าวหน้าสามัคคี 31-มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
3 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานาเมือง 30มี.ค ดำเนินงาน เมือง
4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราไร่สีสุก 30 เม.ย ดำเนินงาน เสนาง
5 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาผือ 31-ธ.ค. ดำเนินงาน เมือง
6 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไก่คำ 30เม.ย ดำเนินงาน เมือง
7 กลุ่มเกษตรกรทำนานาผือ 31-ม.ค. ดำเนินงาน เมือง
8 กลุ่มเกษตรกรทำนานาวัง 31-มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองมะแซว 31-มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
10 กลุ่มเกษตรกรทำนาคึมใหญ่ 31-มี.ค. ดำเนินงาน เมือง
11 กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม 30-เม.ย. ดำเนินงาน เสนางคนิคม
12 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกกลาง (อ.เสนางฯ) 31-ม.ค. ดำเนินงาน เสนางคนิคม
13 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โพนทอง 31ธ.ค ดำเนินงาน เสนางคนิคม