ชื่อ : นายมงคล  ศรีมงคล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

โทร : 081-9973977

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์

E - mail :                                                                  

     

 

ชือ : เลิศชาย   ภรรดีไทย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

โทร : 093-7323979 

การศึกษาปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E - mail :                      

  

 

ชื่อ : นางสาวสวรรค์  นิลภา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร : 098-1546680

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

E - mail :   

 

 

 

ชื่อ : นางสาวศรินรัตน์    บุตรคุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทร : 081-5474666

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด

E - mail :  

 

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอลือำนาจ   อำเภอหัวตะพาน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)
1 สหกรณ์การเกษตรฟ้าห่วน จำกัด 31-ธ.ค. ดำเนินงาน ลืออำนาจ
2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จำกัด 31-ธ.ค. ดำเนินงาน ลืออำนาจ
3 สหกรณ์การเกษตรลืออำนาจ จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ลืออำนาจ
4 สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน หัวตะพาน
5 สหกรณ์การเกษตรสตรีเย็บปักถักร้อยหัวตะพาน จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน หัวตะพาน
6 สหกรณ์การเกษตรอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน หัวตะพาน
7 สหกรณ์การเกษตรโพนแพง จำกัด 31-ธ.ค. ดำเนินงาน หัวตะพาน

 

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอลือ  อำเภอหัวตะพาน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)
1 กลุ่มเกษตรกรทำนาเค็งใหญ่ 31-มี.ค. ดำเนินงาน หัวตะพาน
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแก้ว 31-มี.ค. ดำเนินงาน หัวตะพาน
3 กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนเมืองน้อย 31-มี.ค. ดำเนินงาน หัวตะพาน
4 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสียว 31-มี.ค. ดำเนินงาน หัวตะพาน
5 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หัวตะพาน 30เม.ย ดำเนินงาน หัวตะพาน
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสร้างถ่อน้อย 31มี.ค ดำเนินงาน หัวตะพาน
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกกลาง 31-มี.ค. ดำเนินงาน ลืออำนาจ
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาแมด 31-มี.ค. ดำเนินงาน ลืออำนาจ
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาดงบัง 31-มี.ค. ดำเนินงาน ลืออำนาจ
10 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลดงมะยาง 31มี.ค ดำเนินงาน ลืออำนาจ
11 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกลาง 30เม.ย ดำเนินงาน ลืออำนาจ
12 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเปือย 31มี.ค ดำเนินงาน ลืออำนาจ