ชื่อ : นายมงคล  ศรีมงคล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

โทร : 08-19973977

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์

E - mail :                                                                  

     

 

ชือ : เลิศชาย   ภรรดีไทย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

โทร : 08-57668014

การศึกษาปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E - mail :                      

  

 

ชื่อ : นางสาวสวรรค์  นิลภา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร : 08-79665384

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

E - mail :   

 

 

 

ชื่อ : นางสาวศรินรัตน์    บุตรคุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทร : 08-15474666

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด

E - mail :