ชื่อ : นายสวน  เพ่งพิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 086-2518620

การศึกษาปริญญาตรี : ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

E-mail : 

 

ชื่อ : ประวีณา  จันทร์ส่อง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 084-4715857

การศึกาาปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต

E-mail : 

             

ชื่อ : นางเพชรอนงค์     สังกะเพศ

ตำแหน่ง : นัวิชาการสหกรณ์

โทร : 089-4267389

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต  การบัญชี

E-mail : 

 

 

ชื่อ : นางสาวดาวรุ้ง  ทุ่งเย็น

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร : 089-9476228

การศึกษาปริญยาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต

E-mail:                                                                                                                                                                                  

sopida1

 

ชื่อ : นางสาวโสภิดา    เคหาวัตร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร : 085-1358234

การศึกษาปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต

E-mail : sopida

 

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอปทุมราชวงศา อำภเอพนา อำเภอชานุมาน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)
1 สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
2 สหกรณ์การเกษตรผู้แปรรูปผลิตผลพื้นเมือง จำกัด 31-ธ.ค. หยุดดำเนินธุรกิจ ปทุมราชวงศา
3 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปทุมราชวงศา จำกัด 31-ธ.ค. ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
4 สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหม จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
5 สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหินเกิ้ง จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
7 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคำโพน จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
8 สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปทุมราชวงศา จำกัด 31-ธ.ค. ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
9 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชานุมาน จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ชานุมาน
10 สหกรณ์การเกษตรนาเจริญ จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ชานุมาน
11 สหกรณ์การเกษตรชานุมาน จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ชานุมาน
12 สหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน ชานุมาน
13 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด 30-เม.ย. ดำเนินงาน ชานุมาน
14 สกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาห้วยทราย จำกัด 30-เม.ย. ดำเนินงาน ชานุมาน
15 สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน พนา
16 สหกรณ์การเกษตรพนา จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน พนา
17 สหกรณ์สตรีอำเภอพนา จำกัด 31-ธ.ค. ดำเนินงาน พนา

 

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา  อำเภอชานุมาน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)
1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา 30เม.ย ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนงาม 31-มี.ค. ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
3 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำโพน 31มี.ค ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
4 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วย 30เม.ย ดำเนินงาน ปทุมราชวงศา
5 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชานุมาน 30เม.ย ดำเนินงาน ชานุมาน
6 กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกก่ง 31-ธ.ค. ดำเนินงาน ชานุมาน
7 กลุ่มเกษตรกรทำนาจานลาน 31-มี.ค. ดำเนินงาน พนา
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาพระเหลา 31-มี.ค. ดำเนินงาน พนา
9 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พระเหลา 30เม.ย ดำเนินงาน พนา