ชื่อ : นายสวน  เพ่งพิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 08-62518620

การศึกษาปริญญาตรี : ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

E-mail : 

 

ชื่อ : ประวีณา  จันทร์ส่อง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร : 08-44715857

การศึกาาปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต

E-mail : 

             

ชื่อ : นางเพชรอนงค์     สังกะเพศ

ตำแหน่ง : นัวิชาการสหกรณ์

โทร : 08-94267389

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต  การบัญชี

E-mail : 

 

 

ชื่อ : นางสาวดาวรุ้ง  ทุ่งเย็น

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร : 08-99476228

การศึกษาปริญยาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต

E-mail:                                                                                                                                                                                  

sopida1

 

ชื่อ : นางสาวโสภิดา    เคหาวัตร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทร : 08-51358234

การศึกษาปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต

E-mail : sopida