unnamed9

                                                                                                                                                  

ชื่อ : นายสวน  เพ่งพิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : -

E-mail : 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหม จำกัด ,สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปทุมราชวงศา จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรพนา จำกัด ,สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด ,สหกรณ์สตรีอำเภอพนา จำกัด ,สกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาห้วยทราย จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรผู้แปรรูปผลิตผลพื้นเมือง จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหินเกิ้ง จำกัด ,

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำนาพระเหลา ,กลุ่มเกษตรกรทำนาจานลาน ,กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วย ,กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา ,กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พระเหลา ,กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนงาม ,กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำโพน

 

ชื่อ : นางประวีณา  พันธ์แดง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จำกัด ,สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรนาเจริญ จำกัด ,สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคำโพน จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชานุมาน จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรชานุมาน จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปทุมราชวงศา จำกัด 

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกก่ง ,กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชานุมาน

             6505

ชื่อ : นางเพชรอนงค์     สังกะเพศ

ตำแหน่ง : นัวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

 6501

 

ชื่อ : นางดาวรุ้ง  ทุ่งเย็น

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : -

E-mail: -                                                                                                                                                                                 

 

6504

 ชื่อ : นางสาวโสภิดา    เคหาวัตร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : -

E-mail : -