แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

สรุปแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  งานตามภาระกิจพื้นฐาน/งานประจำ (Function)  แนวทางที่1  แนวทางที่2  แนวทางที่3

แนวทางที่ 1  โครงการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรกรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

        - กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานพื้นฐาน ด้านการไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์(CPS)

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

         - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

         - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

         - กิจกรรมรอง โครงการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์  เพื่อแปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูฯ

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

         - กิจกรรมรอง  ส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมิ่งเมืองมั่นคง จำกัด

         - กิจกรรมรอง  ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ปี 2561

แผนงาน ปฎิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

         - กิจกรรมรอง พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

กิจกรรมหลัก สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

         - กิจกรรมรอง สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map

         - กิจกรรมรอง ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map

โครงการ ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร

         - กิจกรรมรอง โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

         - กิจกรรมรอง พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์

         - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์

แผนงาน แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการผลิต  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         - กิจกรรมรอง โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลการผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกาตรกรสู่ความเข้มแข็ง

         - กิจกรรมรอง ครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  ปีการผลิต 2560/61