unnamed6 

 

 6502

ชื่อ : นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญก

โทรศัพท์ : 045-565215

E-mail :  

6501

 

ชื่อ  : นางสาวพรพิมล   สิมมา

ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 045-565215

E-mail : -

6503

ชื่อ : นายโกมาศ   เสภูมี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ะดับ ส.2

โทรศัพท์ : 045-565215

E-mail :