ชื่อ : นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญก

โทร : 081-9997729

การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail :  

 

 3

ชื่อ : นายสิทธิวัฒน์    น้อยวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติก

โทร : 083-2219287

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัฒฑิต(การเงินและการธนาคาร)

E-mail : 4

ชื่อ  : นางสาวพรพิมล   สิมมา

ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์

โทร  : 085-6587601

การศึกษาปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต

E-mail :

ชื่อ : นายโกมาศ   เสภูมี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ะดับ ส.2

โทร : 081-1418790

การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6

E-mail :                                      

 

 

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อำเภอเปทุมราชวงศา (นิคมสหกรณ์พนา) ปีบัญชี  สถานะ
1 สหกรณ์นคิมนาหว้าใหญ่   จำกัด 31 มี.ค. ดำเนินงาน