มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  และกลุ่มต่างๆ  โดยเป็นการศึกษา  วิเคราะห์  และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  ดังนี้
๑.  เผยแพร่  และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป
๒.  ศึกษา  วิเคราะห์  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารการจัดการ  และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  ให้มีความเข้มแข็ง  โดยการแนะนำช่วยเหลือด้านการวางแผน  จัดทำแผนกลยุทธ์  จัดทำโครงการ  วิเคราะห์โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ  รวมทั้งให้คำแนะนำในการวางแผนด้านบุคคลแก่สหกรณ์และกลุ่มต่างๆ  เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดโครงสร้าง  ปริมาณธุรกิจ  ระบบงาน  และระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มต่างๆ  เหล่านั้นด้วย  เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.  ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ  การจัดหา  การลงทุน  การบริหารเงินทุน  และการประกอบธุรกิจของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  โดยจะต้องทำการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการที่สหกรณ์และกลุ่มเสนอว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร  ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  การจัดหาแหล่งเงินทุนรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และคุ้มค่ากับการลงทุน
๔.  ประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพื่อติดตามประเมินผลการให้สินเชื่อ  และเงินทุนที่สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่นๆ  ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งชำระหนี้  เตือนหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระ
๕.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการแก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
๖.  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.  สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร  โดยวิเคราะห์ความต้องการ  สภาพปัญหา  แยกแยะและจัดกลุ่มของความต้องการให้ชัดเจน  รวมถึงพิจารณาแผนงาน  โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของกรม  จังหวัด  เพื่อเป็นข้อมูลให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์นำไปร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ  และสมาชิกสหกรณ์
๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย