Action Pan 2565

แผนงาน :  บุคลากรรัฐ                                                                                                                                                             งานเลขที่  บกฐ. 89

ผลผลิต :   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  

                 กิจกรรมหลัก :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                    

                   แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (ครั้งที่ 1) 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)                                                                  

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประชุมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร)

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นายวสิษฐ์พล  พุทธพงษ์)                                                                

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่)                                                                    

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นายวัชรินทร์  มามาก)                                                                    

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์)                                                                   

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นายสุรเดช  ปัดสำราญ)                                                                    

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                              

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นายวัจนพงษ์  จันทรวงศ์)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นายธีระยุทธ  จิตร์ตรีสินธ์)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางสาวเพียงฤทัย  พันเจริญ)                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางสาวนคร  สุขดี)                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางรัตนาพร  สีสด)                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นายมงคล  ศรีมงคล)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นายเลิศชาย  ภักดีไทย)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางสาวศรินรัตน์  บุตรคุณ)                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางสาวสวรรค์  นิละภา)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นายสวน  เพ่งพิศ)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางประวีณา  พันธ์แดง)                                                                       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางเพชรอนงค์  สังกะเพศ)                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางดาวรุ้ง  ทุ่งเย็น)                                                                      

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                         งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (นางสาวโสภิดา  เคหาวัตร)                                                                      

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                           งานเลขที่  ลท. 72     

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                           

                 กิจกรรมรอง : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                           งานเลขที่  กจน.20     

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                           

                 กิจกรรมรอง :  ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

 

แผนงานยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                                                                                         งานเลขที่  พรด. 24

โครงการ :   ส่งเสริมดารดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

                 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

แผนงานยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                                                                                         งานเลขที่  พรด. 56

โครงการ :   ส่งเสริมดารดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

                 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (ครั้งที่ 1 ) 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ   

 

แผนงานยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                                                                                         งานเลขที่  พรด. 72

โครงการ :   ส่งเสริมดารดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

                 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                                                     

แผนงานยุทธศาสตร์ :  เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                  งานเลขที่  ลดบ. 52 

โครงการ :   ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

                 กิจกรรมหลักช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร       

                 กิจกรรมรอง :ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

 

แผนงานยุทธศาสตร์ :  เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                  งานเลขที่  ลกบ.72

โครงการ :   พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

                 กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร       

                 กิจกรรมรอง :ำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร   

   

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                                              งานเลขที่  กผผ.19

โครงการ :ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

               กิจกรรมหลัก :ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                     

                กิจกรรมรอง :ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า                                                                                                                             งานเลขที่  ผศส.69

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และธุรกิจชุมชน

               กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                            

                กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

แผนงานบููรณาการ :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                                          งานเลขที่  คทช.61

โครงการ :   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

                 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดสรรที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

              

แผนงานบููรณาการ :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                                          งานเลขที่  กกต.72

โครงการ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

                 กิจกรรมหลักพัฒนากลไกลการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร