แผนงานพื้นฐาน  (Function)

แผน  บุคลากรรัฐ  (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

           กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                                            ฝบท.   บกฐ. 90

                       กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต/โครงการ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัมนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

                      กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                 กิจกรรมรอง  งบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                   ฝบท.  รพท.ict72

                                 กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (รถยนต์ + อาคารนิคม)                                 ฝบท.  รพท.59

                                 กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                                      (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและในการบริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร)                               สกจ.  72

                                                      -  ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม

                                                      -  งานที่ดำเนินการแผนงานพื้นฐาน

                                                      -  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  แผนงานพื้นฐาน

                                                       งานอำนวยการประสานราชการและส่งเสริมสหกรณ์พื้นฐาน

                                                       ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                                       งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มตรองระบบสหกรณ์

                                                       การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                                       การรับสมาชิกเพิ่มของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

                                                       ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานสหกรณ์

                                                       โครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/2560

                                                       1. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป ( 7 มิถุนายน  วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2562 )         จัดตั้ง  พบศ.72

                                                       2. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร                                                                                               จัดตั้ง  ศงก.72

                                                       3. 1) สร้างความเข้มแข็งให้กลับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด      กบส.  งกท.72

                                                          2) ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

                                                          3) ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดี และการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอกงบประมาณ

                                                      4. ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์  

ผลผลิต/โครงการ  ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                      กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                 กิจกรรมรอง  คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร       

                                             กิจกรรม   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร (ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด) 

แผนงานบูรณาการ                                                                                                                                                                                

แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร                                                                                     

วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ                                                                                           

1. โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                                                                                                 จัดตั้ง   พสป. 72   

                 กิจกรรมหลัก  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Snart Member)                                                                                            

                            กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

                               กิจกรรม พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 

                                         (1)    กิจกรรมพัฒนาสมาชิก/ทายาทให้เป็น Smart famer                         

                                         (2)    กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart famer ที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์

                                         (3)    กิจกรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิก Smart famer ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์      และการประกอบอาชีพขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในสหกรณ์/ชุมชน

                                                                                                                                                  

2. โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร                                                                                                                                นิคม   ตสก. 24 

                 กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

                             กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                                                                                         

 

3. โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่                                                                                                           กพส.  สปญ. 72

                กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์    

                            กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

                                                  

4. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร                                                                                                                                       กพส.  ธกส. 39 

                กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์                      

                            กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     

                                                                                                                                                               

5 โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ                                                                                                          กพส.  ปชร. 72 

                 กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ                                       

                             กิจกรรมรอง  พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                                                                                                                                                                                   

6. โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร                                                    กพส   ศธส. 72  

                 กิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร                                                       

                            กิจกรรมรอง  แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร                                               

                            กิจกรรมรอง  แผนพัฒนาธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

                               

                               กิจกรรมรอง  ชุมชน (1) - (5)                                                                                                                             กจส    สสอ.  72

                                                   กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร

                                                   กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

                                                        

7. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                                                                                      กบส.  ศพก. 72 

                 กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร         

                             กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                                             

8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน                                                                                                                                 นิคม  กอท. 27 

                กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์                                         

                            กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  

 

9. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน                                                                                                                                  จัดตั้ง  กสส. 68 

                 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                             กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                                          

10. พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร                                                                จัดตั้ง  กสส. 32

                 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   

                             กิจกรรมรอง การพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

                                               

10. พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร                                                               จัดตั้ง   กสส. 32 

                กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   

                            กิจกรรมรอง การพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (เพิ่มเติม)  

 

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเสรษฐกิจและสังคม

1. โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                                        จัดตั้ง  พรด.72

                 กิจกรรมหลัก  พัมนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                              กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัมนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                  (1)  กิจกรรม  ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                  (2)  กิจกรรม  ประยุต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)

                                  (3)  กิจกรรม  ส้งเสริมกิจกรรมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

                                  (4)  กิจกรรม  ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                                 (5)  กิจกรรม  ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัยญา สิริวัฒนาพรรณวดี

                                 (6)  กิจกรรม  คลินิกเกาตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหื สมเด้จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

                             (7) กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี