แผนงาน :  บุคลากรรัฐ  (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)                                         งานเลขที่  บกฐ. 89

ผลผลิต :   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  เพิ่แพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

                 กิจกรรมหลัก :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                         

                   แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                                  งานเลขที่  สกจ. 72     

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                            

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                   แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร

                 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  กิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)

                  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร

                 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  กิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก

                                                                  นายวัจนพงษ์      จันทรวงศ์

                                                                  นายธีระยุทธ        จิตร์ตรีสินธ์

                                                                  นางสาวเพียงฤทัย   พันเจริญ

                                                                  นางสาวนคร        สุขดี

                                                                  นางรัตนาพร       สีสด

                  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  

                   แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร

                 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  กิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก

                                                                  นายมงคล       ศรีมงคล

                                                                  นายเลิศชาย      ภักดีไทย

                                                                  นางสาวศรินรัตน์    บุตรคุณ

                                                                  นางสาวสวรรค์      นิละภา

                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร

                 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  กิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก

                                                                  นาสวน        เพ่งพิศ

                                                                  นางประวีณา      พันธ์แดง

                                                                  นางเพชรอนงค์   สังกะเพศ

                                                                  นางดาวรุ้ง       ทุ่งเย็น

                                                                  นางสาวโสภิดา    เคหาวัตร

                  นิคมสหกรณ์พนา  

                 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : กิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก

                                                                  นางสาวเพ็ญวรรณ   แสนทวีสุข

                                                                  นางสาวธดาทิพย์    เชื่อดวงผูย

                                                                  นางสาวพรพิมล   สิมมา

                                                                  นางโกมาศ   เสภูมี

                                                                  นายนพดล    จันทรพรม

แผนงาน :  เสริมสร้างพลังทางสังคม

ผลผลิต :   ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                 กิจกรรมหลัก :  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอัเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กิจกรรมรอง  :  ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนงาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                กิจกรรมรอง  :  แผนพัฒนาบุคลาการในสถานศึกษาและบุคลากรทั่วไป

แผนงาน :   แผนงานพื้นฐาน

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                กิจกรรมรอง  :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

แผนงาน  :   การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการ :   พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

                 กิจกรรมหลัก :  การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

                กิจกรรมรอง  :  ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

                                             นางสาวเพ็ญวรรณ   แสนทวีสุข

                                             นางสาวธดาทิพย์   เชื้อดวงผูย 

แผนงาน  :  เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                                                  งานเลขที่  ลดบ. 72     

โครงการ :   ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                 กิจกรรมหลัก :  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                กิจกรรมรอง  :  ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงาน  :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                  

โครงการ :   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

                 กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายภาครัฐ

แผนงาน  :  เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                                           

โครงการ :   ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                 กิจกรรมหลัก :  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กิจกรรมรอง  :  ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรุบปรุง)

แผนงาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร