งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี2563

กลุ่มเกษตรกรทำนาคึมใหญ่

กลุ่มเกษตกรทำนาเค็งใหญ่

กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกก่ง

กลุ่มเกษตกรทำนาโคกกลาง (เสนางคนิคม)

กลุ่มเกษตกรทำนาโคกกลาง

กลุ่มเกษตกรทำนาจานลาน

กลุ่มเกษตกรทำนานาผือ

กลุ่มเกษตกรทำนาวัง

กลุ่มเกษตกรทำนาโนนงาม

กลุ่มเกษตกรทำนาบ้านเสียว

กลุ่มเกษตกรทำนาพระเหลา

กลุ่มเกษตกรทำนาโพนเมืองน้อย

กลุ่มเกษตกรทำนาแมด

กลุ่มเกษตกรทำนาเสนางคนิคม

กลุ่มเกษตกรทำนาหนองแก้ว

กลุ่มเกษตกรทำนาโหนองมะแซว

กลุ่มเกษตกรทำสวนเปือย

กลุ่มเกษตกรทำสวนยางก้าวหน้าสามัคคี

กลุ่มเกษตกรทำสวนพาราคำโพน

กลุ่มเกษตกรทำสวนสร้างถ่อน้อย

กลุ่มเกษตกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านนาสีนวน

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลดงมะยาง

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์นาผือ

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ไก่คำ

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกลาง

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ชานุมาน

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์พระเหลา

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์โพนทอง

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วย

กลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์หัวตะพาน