แผนงาน :  บุคลากรรัฐ                                                                                                                                                           งานเลขที่  บกฐ. 89

ผลผลิต :   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  

                 กิจกรรมหลัก :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                    

                   แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                             งานเลขที่  สสจ. 72     

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (ครั้งที่ 1) 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564                                                                       

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 

แผนงานพื้นฐาน :  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                               งานเลขที่  ลท. 72     

ผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                           

                 กิจกรรมรอง :  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

แผนงานยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                                                                                             งานเลขที่  พรด. 24

โครงการ :   ส่งเสริมดารดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

                 กิจกรรมหลัก : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                

                   กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

แผนงานยุทธศาสตร์ :  เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                                                                                             งานเลขที่  พรด. 56

โครงการ :   ส่งเสริมดารดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

                 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (ครั้งที่ 1 ) 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564       

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ