การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2562

ann 154 ขั้นตอนการขอล้มละลายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี

ann 154 การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ

ann 154 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว

 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2560

ann 154 การร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรร์ที่ชำระบัญชีล้มละลาย

 

 

การจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  2559

ann 154 การส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ann 154 การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม

ann 154 การแก้ไขข้อบกพร่อง - ด้านธุรกิจเงินรับฝาก