วิสัยทัศน์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

พันธกิจ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมั่นคงช่วยเหลือตนเองได้

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตย

ด้วยวิธีการสหกรณ์

 

 

เป้าหมาย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ

และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ