บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑.  ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฏหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท  และกลุ่มเกษตรกร  ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท  และกลุ่มเกษตรกร  ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
๔.  เผยแพร่และให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์  อุดมการณ  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์  ให้แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
๕.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
แนวทางปฏิบัติงาน
     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ  โดยสรุปแนวทางปฏิบัติงาน  ดังนี้
๑.  เผยแพร่  และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป
๒.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.  ให้การส่งเสริม  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  แนะนำ  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ให้ดำเนินงานได้ภายหลังการจัดตั้ง  รวมถึงการส่งเสริม  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  แนะนำในการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์  และการเลิกสหกรณ์
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มลักษณะอื่นๆ  ในการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง
๕.  ส่งเสริม  แนะนำ  เร่งรัด  การดำเนินงานของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ข้อกำหนดต่างๆ  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  นโยบาย  มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการ  รวมทั้งการแนะนำ ส่งเสริมให้กรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุมใหญ่  หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน  เช่น  แนะนำให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรส่งสำเนารายงานการประชุมใหญ่ หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  เป็นต้น
๖.  ส่งเสริม  แนะนำ  การปฏิบัติงาน  การบริหารงาน  การเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  เป็นการป้องปรามและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น  แนะนำให้สหกรณ์บันทึกรายการในบัญชีเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  การสอบทานหนี้สิน  การสอบทานหุ้น  และเงินฝากของสมาชิกอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  รวมทั้ง  การแนะนำให้กรรมการสหกรณ์ได้ตรวจนับเงินสดอย่างสม่ำเสมอ  เป็นต้น
๗.  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ติดตาม  การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ข้อบกพร่องของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ตามที่รองนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย  สั่งการ
๘.  ปฏิบัติงานร่วมวางแผน  ร่วมคิดกับสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  ตามขั้นตอนดังนี้
      ๑)  จัดให้มีการประชุมเสวนากับสมาชิกสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  คณะกรรมการ  และฝ่ายจัดการ  เพื่อค้นหาความต้องการ  สภาพปัญหาของสหกรณ์   กลุ่มเกษตรกรในเบื้องต้น
      ๒)  วิเคราะห์ความต้องการ  สภาพปัญหา แยกแยะและจัดกลุ่มของความต้องการสภาพปัญหาให้ชัดเจน  โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มงานทางวิชาการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
กลุ่มงาน  เพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ  ประกอบการพิจารณาด้วย  เช่น  รายงานผู้สอบบัญชี  รายงานการตรวจการ  แผนกลยุทธ์  รายงานการประชุมใหญ่  และแฟ้ม  ๑๙  รายการของสหกรณ์  เป็นต้น
      ๓)  นำแนวทางในการส่งเสริมงานสหกรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ  ๒)  เข้าร่วมเสวนากับคณะกรรมการ  หรือฝ่ายจัดการ  เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรหรือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ประจำปี (Bottom up)
      ๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานทางวิชาการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในการพิจารณาแผนงาน / โครงการตามแผนปฎิบัติงานประจำปีของกรม  จังหวัด  เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สหกรณ์ใช้ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสหกรณ์ (Top  down)
      ๕)  นำแนวทางการปฏิบัติในข้อ  ๓)  และ  ๔)  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย  ภารกิจของกรม  จังหวัด  รวมทั้งสนองความต้องการของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ในพื้นที่
๙.   ให้คำปรึกษา  แนะนำ  เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ  ที่จัดตั้งขึ้นมาให้มีการดำเนินการทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  โดยถ้ามีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เกิดขึ้น  จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มต่างๆ  เหล่านั้นด้วย
๑๐.  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า  การบรรจุภัณฑ์  และรูปแบบการบริการของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value add)
๑๑.  ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ให้มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์  หรือสหกรณ์กับกลุ่มต่างๆ  หรือสหกรณ์กับบุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน  รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน
๑๒.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารการจัดการ  และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  มีความเข้มแข็ง  โดยการแนะนำช่วยเหลือในการวางแผน  การจัดทำแผนกลยุทธ์  การจัดทำโครงการและกิจกรรมการผลิตในระดับที่เป็นธุรกิจได้อย่างครบวงจรและมีศักยภาพ
๑๓.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  ให้เหมาะสมกับขนาดโครงสร้าง  ปริมาณธุรกิจ  ระบบงาน  วิธีดำเนินการ  รวมทั้งแนะนำให้มีการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มต่างๆ  เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๔.  วิเคราะห์และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้น  เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อให้กับสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน  อย่างไร  โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับการลงทุน  การจัดหาแหล่งเงินทุน  รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มต่างๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน
๑๕.  ร่วมติดตาม  ประเมินผลการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นๆ  เช่น  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งชำระหนี้  การเตือนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ
๑๖.  ให้คำแนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพื่อการวางแผน  และการพัฒนางาน
๑๗.  ประสานให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล  รักษา  ซ่อมแซม  เทคโนโลยีการผลิตของสหกรณ์หรือกลุ่มต่างๆ  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
๑๘.  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลงาน  และโครงการต่างๆ  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๙.  ประสานกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  เพื่อบูรณาการงานข้อมูล  ข่าวสาร  และองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านต่างๆ  เพื่อนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด  ให้การส่งเสริม  แนะนำสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี้
        ๑)  ด้านการส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ประสานกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อประชุมชี้แจงผู้ประสงค์จัดตั้ง  คณะผู้ก่อตั้ง  ผู้ซึ่งสมัครเป็นสมาชิก  ตลอดจนถึงกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งจนสำเร็จและสามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน  ๙๐  วันได้   ทั้งนี้   ขั้นตอนดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  นั้น  ให้เป็นไปตามกระบวนงาน (Work Flow)  ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำหนด  รวมทั้งส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  หรือกลุ่มอื่นๆ  ให้ได้มาตรฐานหรือระดับชั้นตามที่กรมกำหนด
        ๒)  ด้านการพัฒนาธุรกิจ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ  การส่งเสริมการตลาด  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า  การบรรจุภัณฑ์  การสร้างเครือข่าย  การเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร   กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบ
        ๓)  ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การควบคุมภายใน  การจัดโครงสร้างและการจัดระบบงาน  การจัดหา  การลงทุน  และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ให้กับสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่มอื่นๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบ
        ๔)  ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ประสานกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ในพื้นที่  เพื่อจัดฝึกอบรม  ประชุม  เสวนา  ให้กับคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒๐.   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย