สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร

1.จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
1.1 ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  unnamed
1.2 ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทสกลุ่มเกษตรกร  unnamed
1.3 ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  unnamed
1.4 ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  unnamed
2.ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
2.1 ข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด  unnamed
3.หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
3.1 หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วีดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  unnamed
3.2 ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  unnamed
3.3 ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ  unnamed
3.4 ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  unnamed
3.5 ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ  unnamed
4.ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
4.1 ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน unnamed 
4.2 ข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสกลุ่มเกษตรกร unnamed
5.สินค้าและบริการหลัก
5.1 ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร unnamed
6.สถานภาพทางการเงิน
6.1 ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร โดยแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร unnamed 
7.กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
7.1 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ unnamed