ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร 2564

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  จังหวัดอำนาจเจริญ

ปี2564

แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทั้งหมดภายในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกตามประเภมของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมุล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  กราฟ  จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  กราฟ  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

ปี2563

แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทั้งหมดภายในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกตามประเภมของกลุ่มเกษตรกร (ข้อมุล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  กราฟ  จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  กราฟ  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

 ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร  

ปี2564

แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร  ปี พ.ศ.2564

ปี2563  

แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกร (ข้อมุล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร  ปี พ.ศ.2563

 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

ปี2564

แสดงข้อมูลข้อมูลหลักเกณฑ์กลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

•  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

           - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน                       

           - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน

•  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  โดยแยกเป็นรายข้อ  แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  โดยแยกเป็นรายข้อและแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

ปี2563

แสดงข้อมูลข้อมูลหลักเกณฑ์กลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้อมุล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

•  จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

           - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน                       

           - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน

•  จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  โดยแยกเป็นรายข้อ  แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

•  กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  โดยแยกเป็นรายข้อและแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

 ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

ปี2564

แสดงข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

•  กราฟ  ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

ปี2563

แสดงข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท (ข้อมุล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

•  กราฟ  ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

แสดงรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ