สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

 

1.จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

 
1.1 ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  unnamed
1.2 ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  unnamed
1.3 ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  unnamed
1.4 ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  unnamed

 2.ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

 
2.1 ข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัด  unnamed

 3.จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

 
3.1 ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  unnamed
3.2 ข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  unnamed