สารสนเทศกลุ่มอาชีพ 2564

จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

ปี2564

แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

•  ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ  แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

•  ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

•  ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ  แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปี2563

แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

•  ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ  แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

•  ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

•  ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ  แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

ปี2564

แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ  ปี  พ.ศ. 2564

ปี2563

แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ  ปี  พ.ศ. 2563

จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

ปี2564

แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

•  กราฟ  จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

ปี2563

แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีกและจำนวนสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

•  กราฟ  จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน