•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ :นายวสิษฐ์พล   พุทธพงษ์

โทรศัพท์ : 082-151-8819

E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ , สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำกัด 

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ :นายสุรเดช  ปัดสำราญ

โทรศัพท์ : 089-425-8284 

E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด   ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ : นายวัชรินทร์  มามาก

โทรศัพท์ : 083-932-8545

E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ จำกัด

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ : นายวัจนพงษ์  จันทรวงศ์

โทรศัพท์ : 083-3762848

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม  จำกัด , สหกรณ์ชาวไร่อ้อยลำเซบาย จำกัด ,สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ : นายธีระยุทธ  จิตร์ตรีสินธุ์

โทรศัพท์ : 062-8189088

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด ,สหกรณ์สตรีอำเภอเสนางคนิคม จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม  จำกัด 

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ : นางสาวเพียงฤทัย  พันเจริญ

โทรศัพท์ : 091-0728553

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด ,สหกรณ์เคหะสถานมิ่งเมืองมั่นคง  จำกัด ,สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง จำกัด ,สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรทุ่งคำนกยูง จำกัด ,สหกรณ์เครดิตยู่เนี่ยนหนองตาใกล้ จำกัด

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ : นายมงคล  ศรีมงคล

โทรศัพท์ : 081-9973977

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ :  สหกรณ์การเกษตรสตรีเย็บปักถักร้อยหัวตะพาน จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรโพนแพง จำกัด ,สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธบริษัทบ้านหนองไหล จำกัด

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชือ : นายเลิศชาย   ภักดีไทย

โทรศัพท์ : 085-7668014 

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์การเกษตรลืออำนาจ จำกัด ,สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรฟ้าห่วน จำกัด 

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ : นายสวน  เพ่งพิศ

โทรศัพท์ : 086-2518620

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหม จำกัด ,สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปทุมราชวงศา จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรพนา จำกัด ,สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด ,สหกรณ์สตรีอำเภอพนา จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรผู้แปรรูปผลิตผลพื้นเมือง จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหินเกิ้ง จำกัด 

 

 

•  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อ : นางประวีณา  พันธ์แดง

โทรศัพท์ : 084-4715857

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จำกัด ,สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรนาเจริญ จำกัด ,สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคำโพน จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชานุมาน จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรชานุมาน จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปทุมราชวงศา จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาห้วยทราย จำกัด