•  ชื่อผู้สอบบัญชี

นางจิรนุช  สินทวี  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด , สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธบริษัทบ้านหนองไหล จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด , สหกรณ์การเกษตรนาเจริญ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรฟ้าห่วน จำกัด , สหกรณ์การเกษตรโพนแพง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรสตรีเย็บปักถักร้อยหัวตะพาน จำกัด , สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองตาใกล้ จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาห้วยทราย จำกัด 

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนงาม , กลุ่มเกษตรกรทำนาเค็งใหญ่ , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โพนทอง , กลุ่มเกษตรกรทำนาดงบัง , กลุ่มเกษตรกกรทำสวนยางพาราคำโพน , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลดงมะยาง , กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม , กลุ่มเกษตรกรทำสวนายางพาราก้าวหน้าสามัคคี , กลุ่มเกษตรกรทำสวนางพารานาเมือง , กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลไร่สีสุก , กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางอำเภอหัวตะพาน

 

•  ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาวสมศรี   ปุญญา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด , สหกรณ์การเกาตรลืออำนาจ จำกัด , สหกรณ์สตรีอำเภอพนา จำกัด , สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชานุมาน จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคำโพน จำกัด , สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปทุมราชวงศา จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด , สหกรณ์ชาวไร่อ้อยลำเซบาย จำกัด

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกกลาง , กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนเมืองน้อย , กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสียว , กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแก้ว , กลุ่มเกษตรกรทำสวนสร้างถ่อน้อย , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วย , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หัวตะพาน , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกกลาง , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พระเหลา , กลุ่มเกษตรกรทำนานาผือ

 

•  ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาวอัยรัตน์  อนุมาตย์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรพนา จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด , สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรผู้แปรรูปผลิตผลพื้นเมือง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตปทุมราชวงศา จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนายางชานุมาน จำกัด , สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง จำกัด , สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง จำกัด , สหกรณ์การเกษตรทุ่งคำนกยูง จำกัด 

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำนานาวัง , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไก่คำ , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชานุมาน , กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองมะแซว , กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแก้ว , กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกก่ง , กลุ่มเกษตรกรทำนาคึมใหญ่ , กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาสีนวน

 

•  ชื่อผู้สอบบัญชี

นายสมศักดิ์  เถาว์รินทร์   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่รับผิดชอบ

สหกรณ์ : สหกรณ์การเกษตรชานุมาน จำกัด , สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหม จำกัด , สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนายม จำกัด , สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดอนปทุมราชวงศา จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด , สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหินเกิ้ง จำกัด , สหกรณ์เคหะสถานมิ่งเมืองมั่นคง จำกัด , สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด , 

กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มเกษตรกรทำนาจานลาน , กลุ่มเกษตรกรทำนาพระเหลา , กลุ่มเกษตรกรทำนาแมด , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นาผือ , กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกกลาง , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา