•  ชื่อผู้ชำระบัญชี

ชื่อ :นายวสิษฐ์พล   พุทธพงษ์

โทรศัพท์ : 082-151-8819

E-mail  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์การเกษตรรายย่อยอำนาจเจริญ จำกัด

 

•  ชื่อผู้ชำระบัญชี

ชื่อ : นายสวน  เพ่งพิศ

โทรศัพท์ : 086-2518620

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์สตรีปทุมราชวงศา จำกัด , สหกรณ์ปทุมราชวงศาพัฒนาการเกษตร จำกัด , สหกรณ์สมัชชาเกษตรกรภาคอีสานคำเขื่อนแก้ว จำกัด , สหกรณ์สตรีอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำกัด

 

•  ชื่อผู้ชำระบัญชี

ชื่อ : นายวัจนพงษ์  จันทรวงศ์

โทรศัพท์ : 083-3762848

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์พัฒนาเครือข่ายชีวิตครูอำนาจเจริญ จำกัด , สหกรณ์ปศุสัตว์อำนาจเจริญ จำกัด 

กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ : กลุ่มเกษตรกรทำนานาแต้

 

•  ชื่อผู้ชำระบัญชี

ชื่อ : นายมงคล  ศรีมงคล

โทรศัพท์ : 081-9973977

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ :  สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย อำนาจเจริญ 2 จำกัด , สหกรณ์การเกษตรปทุมราชวงศา จำกัด , สหกรณ์ประชาร่วมใจหัวตะพาน จำกัด , สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินคำพระ จำกัด

 

•  ชื่อผู้ชำระบัญชี

ชือ : นายเลิศชาย   ภักดีไทย

โทรศัพท์ : 085-7668014 

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพลังน้ำใจสามัคคี จำกัด 

 

•  ชื่อผู้ชำระบัญชี

ชื่อ : นายธีระยุทธ  จิตร์ตรีสินธุ์

โทรศัพท์ : 062-8189088

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ : กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนทอง , กลุ่มเกษตรกรทำนาไร่สีสุก

 

•  ชื่อผู้ชำระบัญชี

ชื่อ : นางสาวเพียงฤทัย  พันเจริญ

โทรศัพท์ : 091-0728553

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ : สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมอำนาจเจริญ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสร้างนกทา จำกัด , สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำปลีก จำกัด