ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์ 2564

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์  

ปี2564

แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ทั้งหมดภายในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกตามประเภทของสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

 กราฟ  จำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์

 กราฟ  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์

ปี2563

แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ทั้งหมดภายในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกตามประเภทของสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

 จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

 กราฟ  จำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์

 กราฟ  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์

ทำเนีบยสหกรณ์

ปี2564

แสดงข้อมูลทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ.2564

ปี2563

แสดงข้อมูลทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

 ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดชั้นมาตรฐานสหกรณ์ 

ปี2564

แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์

•  จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

•  กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภท

             - กราฟสหกรณ์ที่ผ่านการจัดมาตรฐารสหกรณ์                 

             - กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์

•  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  โดยแยกเป็นรายข้อ  แยกตามประเภทสหกรณ์

•  กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  โดยแยกเป็นรายข้อและแยกตามประเภทสหกรณ์

ปี2563

แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์

•  จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

•  กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภท

             - กราฟสหกรณ์ที่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์                 

             - กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์

•  จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  โดยแยกเป็นรายข้อ  แยกตามประเภทสหกรณ์

•  กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน  โดยแยกเป็นรายข้อและแยกตามประเภทสหกรณ์

การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ 

ปี2564

แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

•  กราฟ  แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

ปี2563

แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

•  กราฟ  แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก 

ปี2564

แสดงจำนวนสหกรณ์ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ (ข้อมูล ณวันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

•  กราฟ  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

ปี2563

แสดงจำนวนสหกรณ์ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ (ข้อมูล ณวันที่ 1 มกราคม 2564)

•  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

•  กราฟ  ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

อุปกรณ์การตลาด  

ปี2564

แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  แยกตามสภานะการใช้งาน

•   กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด  แยกตามสถานะการใช้งาน

•   ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

•  กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

ปี2563

แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)

•  ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  แยกตามสภานะการใช้งาน

•   กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด  แยกตามสถานะการใช้งาน

•   ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

•  กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

ปี2564

แสดงข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด

•  กราฟ  ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด

สหกรณ์ในความรับผิดชอบ

ปี2564

แสดงรายชื่อสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

•  สหกรณ์ในความรับผิดชอบ