สารสนเทศสหกรณ์

 

1.จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์

1.1 ข้อมูลสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed
1.2 ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed
1.3 ข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์  unnamed
1.4 ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์  unnamed

2.ทำเนียบสหกรณ์

2.1 ข้อมูลทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัด  unnamed

3.หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

3.1 หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วีดมาตรฐานสหกรณ์  unnamed
3.2 ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed
3.3 ข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed
3.4 ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed
3.5 ข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed

4.ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท 

4.1 ข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  unnamed
4.2 ข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed

5.การมีส่วนร่วมของสมาชิก 

5.1 ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed
5.2 ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed

6.สินค้าและบริการหลัก 

6.1 ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  unnamed
6.2 ข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  unnamed

7.สถานภาพทางการเงิน

7.1 ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกตามประเภทสหกรณ์  unnamed
7.2 ข้อมูลกราฟสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพย์สิน   หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์  unnamed

8.อุปกรณ์การตลาด 

8.1 ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  unnamed
8.2 กราฟแสดงข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน  unnamed
8.3 ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  unnamed
8.4 กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  unnamed

9.ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ 

9.1 ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้  unnamed
9.2 ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้  unnamed

10.สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

10.1 สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  unnamed