งบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ปี2562

สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้
สหกรณ์การเกษตรทุ่งคำนกยูง
สหกรณ์การเกษตรผู้แปรรูปผลิตผลพื้นเมือง
สหกรณ์การเกษตรพนา
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชานุมาน
สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม
สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงสวาง
สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปทุมราชวงศา
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
สหกรณ์เคหสถานมิ่งเมืองมั่นคง
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ
สหกรณ์สตรีลืออำนาจ
สหกรณ์สตรีหัวตะพาน
สหกรณ์สตรีอำเภอพนา
สหกรณ์สตรีอำเภอเสนางคนิคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาดูนสามัคคี