แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมหลัก

blue insert append 12420แผนงานพื้นฐาน  (Function)blue insert append 12420

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลกรภาครัฐ  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งาน/โครงการ :Blue 23000ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งาน/โครงการ  : Blue 23000รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
              - ฝ่ายบริหารทั่วไป
              - กลุ่มตรวจการสหกรณ์
              - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
              - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

(1.สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 2.ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 3.ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดีและการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอกงบประมาณ)

กิจกรรมรอง : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : โครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน

กิจกรรมรอง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
ผลผลิต/โครงการ  :  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
                       - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                       - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
งาน/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
งาน/โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

 
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
                       -กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                       - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
งาน/โครงการ : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ