information2

ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565 new

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (หนังสือ)

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 new

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส พระนครศรีอยุธยาใสสะอาด 2565"  new 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 new         

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมมือสถานศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-หลาน สมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota และปีการศึกษา 1/2565 

              ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
              ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
              ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  

              ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 
               ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าว ปี 2564  

               ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร   
               ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
                การรับสมัครเกษตรกรและการจ้างงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 3 
              การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 

               โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (อยุธยา

                มาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)  มาตรการบริหารภาครัฐ (คลิก)  

                นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

                มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
              เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
              มาตรการ ภูมิภาค

                การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่            

news

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้ นายมานะ เรืองประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายอดุล ภิบาลทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2565 ครั้งที่ 3  ณ วัดสามตุ่ม

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้ นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้ง และส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางกนกทิพย์ ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ชี้แจงโครงการ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี ผ่านขบวนการสหกรณ์ในการนี้ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมสั่งซื้อสับปะรดจำนวน 1,500 กิโลกรัม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลบางไทร ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลบางไทร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แผนงาน/ผลงานสำนักงานฯประจำปี

down1 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
down1 ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
down1 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2565
down1 ผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
down1 VTR ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลสำเร็จของงาน/โครงการตามภารกิจหลัก new
down1 Infographic มาตรการป้องกัน Covid-19 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา new
down1 Infographic โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนการผลิตและการตลาด new
down1 รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2564 new
down1 แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 new
down1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 new
down1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ทั้งหมด)
down1 งบทดลองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
down1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1) (2)

   

 

  • ประชาสัมพันธ์1
  • ประชาสัมพันธ์2
  • ประชาสัมพันธ์3
  • ประชาสัมพันธ์4