วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายนาถ บำรุงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายนาถ บำรุงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ่อปลากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางชะนี อ.บางบาล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายนาถ บำรุงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการให้บริการของกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" โดยมี นางสาวบุปผา ปุญญศิลาจารย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายนาถ บำรุงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายการันดร์ สามงามไฝ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร” ณ ที่ทำการองค์การส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายนาถ บำรุงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมั่นคงต่อไป

 banner youtube01

 

banner infographic

 

   

 

 

banner nayoby

 

 HOPE002 1  HOPE002 2
 0001 07032565infographic