วันที่ 1 ธันวาคม  2565 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ให้กับคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่รับผิดชอบกำกับดูแลสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำแผน/ผล ผ่านระบบ CPS 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายวิชา งามสวย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนการสร้างบ้านโครงการ 2 เฟสที่ 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายสัญญา กิจสัจจิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตร เสนา จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรเสนา จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสหกรณ์ผู้ใช้น้ำปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง จำกัด จัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุกภัย นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (ถุงปันน้ำใจ) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำปฏิรูปที่ดินน้ำลาดบัวหลวง

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายจิตปะพัทธ์ สุมา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมพิธี

 banner youtube01

 

banner infographic

 

   

 

 

banner nayoby

 

 HOPE002 1  HOPE002 2
 0001 07032565infographic