information2

ประชาสัมพันธ์                      
                ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ new
                การรับสมัครเกษตรกรและการจ้างงานตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 3 new
              การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 

               โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (อยุธยา

                มาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)  มาตรการบริหารภาครัฐ (คลิก)  

                นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

                มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
              เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
              มาตรการ ภูมิภาค

                การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่            

news

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติบัตรจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด และมอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการ

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดตะกู ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อำเภอบางปะอิน

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอยุธยาจำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี