information2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวินัย ธรรมโวหาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีสหกรณ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมสหกรณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม และประชุมแผนการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 มกราคม  2563 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมประชุมรับทราบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพพระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.3) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายวิชา งามสวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562