รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (รายละเอียด)new2 e0

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (รายละเอียด) 

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (รายละเอียด)

- รายงานผลการแนะนำส่งเสริมฯ ประจำปี 2563new2 e0 
แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Icon news

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

if LinkedIn UI 15 2335590จัดซื้อจัดจ้าง (สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ประกาศ สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด 
          เรื่อง  สอบราคา  3  รายการ  (รายละเอียด)
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด 
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้มา  (รายละเอียด)
 ประกาศ สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด 
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้มา  (รายละเอียด)
 ประกาศ  กลุ่มเกษตรทำนาปะเคียบ 
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า  (รายละเอียด)
 ประกาศ  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์  จำกัด
          เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า(รายละเอียด)
ประกาศ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์  จำกัด 
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้มา  (รายละเอียด)
ประกาศ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด 
          เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า (รายละเอียด)
ประกาศ สหกรณ์กรการเกษตรเมืองบุรีรัมย์  จำกัด
          เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางขนาดไม่น้อยกว่า 173แรงม้า  (รายละเอียด)
ประกาศ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ  จำกัด 
          เรื่อง การสอบราคาซื้อแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อนกว่า 95 แรงม้า (รายละเอียด)
 
 - ประกาศกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ เลขที่ 1/63 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน  (ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ
 - ประกาศสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด เลขที่ 2/63 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน จำนวน 1 คัน ครั้งที่  2 (รายละเอียด
ประกาศสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์    จำกัด  
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโกดังขนาดไม่น้อยกว่า  476  ตารางเมตร จำนวน 1 งาน  และสอบราคาการจ้างก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600  ตารางเมตร  จำนวน  1 งาน 
 (รายละเอียดประกาศ่) (เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2563)
ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด  จำกัด  
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเครปยาง  ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว  50 แรงม้า  จำนวน  1  ชุด  และขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว  110  แรงม้า 
จำนวน  1  ชุด 
 (รายละเอียดประกาศ) (เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2563)
ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย  จำกัด  
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องจักรีดยางเครป  ขนาดลูกรีดไม่น่อยกว่า 16  นิ้ว  ขนาดไม่น้อยกว่า 50  แรงม้า  จำนวน  2  เครื่อง 
 (รายละเอียดประกาศ) (รายละเอียดคุณลักษณะ)
ประกาศชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์  จำกัด  
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,4000  ตารางเมตร
 (รายละเอียดประกาศ) (เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2563)

 - ประกาศสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด เลขที่ 1/63 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift)
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน จำนวน 1 คัน (รายละเอียด

 

 

if LinkedIn UI 15 2335590เข้าระบบ (Login) ภายในหน่วยงาน

if link basic blue 69523 รายงานการประชุม if link basic blue 69523 ภาพรวมจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร if link basic blue 69523 พิมพ์ใบ Bill Payment สันนิบาตสหกรณ์
   


if LinkedIn UI 15 2335590เข้าระบบ (Login)  
 

if link basic blue 69523  ระบบ  Webmail if link basic blue 69523  ระบบ  Intranet  กรมฯ if link basic blue 69523  ระบบWebApplication if link basic blue 69523  ระบบ  PDA
if link basic blue 69523  Profile สหกรณ์  if link basic blue 69523  Profile กลุ่มเกษตรกร if link basic blue 69523  Profile กลุ่มอาชีพ if link basic blue 69523  CATCONFERENCE 
if link basic blue 69523  แบบฟอร์มกรม if link basic blue 69523  การประหยัดพลังงาน if link basic blue 69523  ระบบพื้นฐานมาตรฐาน if link basic blue 69523  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
if link basic blue 69523  ระบบจ่ายเงินเดือน if link basic blue 69523  รายงานมาตรฐาน สก-กลุ่ม if link basic blue 69523  E-Project if link basic blue 69523  E-GP พัสดุ
if link basic blue 69523  รายงานคลีนิกเกษตร if link basic blue 69523  รายงาน POC จังหวัด if link basic blue 69523  รายงาน PPIS จังหวัด if link basic blue 69523  สารบรรจังหวัด
if link basic blue 69523  ระบบบริการประชาชน if link basic blue 69523  รายงานการจัดสรรทุน if link basic blue 69523  แผนผังการให้บริการ if link basic blue 69523  สารบรรกรมส่งเสริมฯ
if link basic blue 69523  ระบบบันทึกพิกัด GPS

  if LinkedIn UI 15 2335590เอกสาร (ดาวน์โหลด)    

 if link basic blue 69523 งานพัสดุ if link basic blue 69523  if link basic blue 69523 
1ขอเบิกพัสดุ
1ขอซ่อมรถยนต์   
1ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง  
1ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ  ต่างจังหวัด
1ใบเสนอราคา