วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายภูมสิทธิ์ แก้วแจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สตึก รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง การชำระบัญชี งบการเงินประจำปี ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยเน้นย้ำให้มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามอย่างเคร่งครัด 
อ่านเพิ่มเติม