วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง (ทุกวันอังคาร) ตามมาตรการส่งเสริมสหกรณ์และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้พี่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กระจายไปสู่ชุมชน
อ่านเพิ่มเติม