วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางฉันทนา ฤทธิ์ไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุระชัย ปะรุนรัมย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และบุคลากร ออกหน่วยคลินิกสหกรณ์เคลื่อนที่บริการเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
อ่านเพิ่มเติม