วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวบงกชธร เกษอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมนารายณ์ฯบรรทมสินธิ์ุ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น4 โดยมีนายเอก อุ่นจิตต์วรรธนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมทบทวนแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับระดม
อ่านเพิ่มเติม