ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม รวบรวมแผนงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงาน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จีดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
3. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานและจัดทำปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5. ดำเนินการด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้แลพให้ความเห็นในการขอจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มบุคคล
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน การคงบ การแยก การเลิก การชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกล่มเกษตรกร ภายหลังการจัดตั้ง
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดตั้งสหกรณ์ แก้ไขปัญหาภารกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงาน ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
5. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์
6. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ
7. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
8. การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการฝึกอบรม/การบริหารโครงการระดับจังหวัดในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ และส่งเสริม การตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ การตลาดสหกรณ์ สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
5. ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
6. ติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงานและโครงการและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
7. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหาการจัดการสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
5. ติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
6. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นกำหนด รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมจัดทำรายงาน เสนอนายทะเบียน สหกรณ์ เพื่อทราบหรือพิจารณา
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางระบบและแนวทางการตรวจการสหกรณ์ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือวางแนวทางการป้องกันแก้ไข และฟื้นฟู
4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การร้องเรียนคดีความต่างๆ รวมทั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องและเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
6. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์
7. ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ในการเตรียมการ หรือทำคำสั่งทางการปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
8. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
9. ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
11. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการตรวจการสหกรณ์
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นิคมสหกรณ์สตึก

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตจัดนิคมสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
2. วางแผนและประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ์
3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ ที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณ์
4. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประเภทอื่นตามที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย
5. ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ในเขตจัดนิคมสหกรณ์
6. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษามาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
6. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์และระบบกาส่งเสริมสหกรณ์
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย