1.png

  

อัตรากำลังของบุคลากรสำนักงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างจ้างเหมา รวม
40 5 32 11 88

 

ที่ กลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ อื่นๆ
1 สหกรณ์จังหวัด 1 - - -
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป  3 2 7 6
3 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  4 2 -
4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 3  - 2 -
5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  4  - 1 -
6 กลุ่มตรวจการสหกรณ์  4  - 2 -
7 นิคมสหกรณ์สตึก   2 1 3
8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  4  - 4 -
9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  4   3 1
10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  4  1 3 -
11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  3  1 4 -
12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  4   4 1
  รวมทั้งหมด  40  5  32  11