ทำเนียบบุคลากร

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

00222

นางวิไล  ยูฮันเซ่น
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

สายตรงสหกรณ์จังหวัด
โทร : 
mail@cpd.go.th
สำนักงาน : 044 - 611442 

 

  กลุ่มวิชาการ   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
star 16 ฝ่ายบริหารทั่วไป
star 16 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
star 16 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ star 16 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
star 16 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ star 16 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
star 16 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ star 16 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  
star 16 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ star 16 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  
star 16 นิคมสหกรณ์สตึก