วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 " สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ ”

 

วิสัยทัศน์

      เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

      1. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
      2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ
      3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
      4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
      5. สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      6. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเยื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      7. พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

 

เป้าหมาย

      1. เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมของประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
      3. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้พึ่งพาตนเองได้
      4. เพื่อสร้างแนวคิดใหม่และความเข็มแข็งต่อบุคลากรในระบบสหกรณ์
      5. เพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง
      6. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกรอบของกฏหมาย
      7. เพื่อให้มีการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
      8. เพื่อปรับปรุงการบริหารด้านเงินทุน
      9. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    10. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศ
    11. เพื่อพัฒนางานภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
    12. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    13. เพื่อพัฒนาบุคลากร