แบบฟอร์มดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเวียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
 ที่  เลขที่หนังสือ เรียน เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์
1  บร 0010/655
7/2/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์ฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร 8/2/2565
2   บร 0010/657
7/2/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์ฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร 8/2/2565
3  บร0010/ว647  ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบปลอดดอกเบี้ยทองทุนอิสระสวัสดีการสงเคราะห์สัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคม  ดาวน์โหลดเอกสาร
8/2/2565
         
ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 ที่ เลขที่หนังสือ  เรียน  เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์
 1  บร0010/ว689
10 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง  แต่งต้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมในการจัดการวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2/2565
 2  บร0010/ว691
10 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้กับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2/2565
 3  บร 0010/ว697
10 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง การเตรียมความพร้อมและสบับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังโรค และ ควบคุมป้องกันการเกิดโรคระบาดในสุกร  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2/2565
 4  บร0010/ว698
10 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์ระดับอำเภอและกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2/2565
 5  บร0010/ว699
10 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์ระดับอำเภอและกลุ่มเกษตรกรทำนาประเคียบ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/2/2565
         
ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565     
ที่  เลขที่หนังสือ  เรียน  เรื่อง  ดาวโหลดไฟล์
1  บร 0010/ว 731
11กุมภาพันธ์ 2565

เรียน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์,
สกก.กระสัง จำกัด, สกก.นิคมแคนดง จำกัด, สกก.คูเมือง จำกัด
สกก.ตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด สกก.โนนสุวรรณ จำกัด
สกก.หงหงส์ จำกัด สกก.สตึก จำกด ก.ทำนาปะเคียบ จำกัด
สกก.ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด
ก.แม่บ้านเกษตรกรบ้านยาง สมาชิกโครงการลูกหลานกลับบ้าน 

 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2/2565
2  บร0010/ว734
11 กุมภาพันธ์ 2565
 เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง   เรื่อง ขอเชิญประชุมการเตรียมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/2/2565
         
         
         
ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่  เลขที่หนังสือ  เรียน  เรื่อง  ดาวน์โหลดเอกสาร
1  บร0010/ว776
11 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง   การรับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้กับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2/2565
2  บร0010/ว653
7/2/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง   ซักซ้อมแนวทางการรับหนังสือ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2/2565
3 บร0010/ว672
8/2/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/2/2565
         
         
ประจำวัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 ที่   เลขที่หนังสือ  เรียน  เรื่อง  ดาวโหลดไฟล์
1 บร0010/824
15/2/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์หมู่บ้านป่าดงใหญ่ 2 จำกัด เห็นชอบสหกรณ์หมู่บ้านป่าดงใหญ่ 2 จำกัด กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
15/2/2565
         
ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565       
ที่   เลขที่หนังสือ  เรียน  เรื่อง  ดาวน์โหลดเอกสาร
 บร0010/852
18 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมหนองตะครอง  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2/2565
 บร 001/ว815
15 กุมภาพันธ์ 2565

 ประธานกรรมการสหกรณ์สตรีโนนสุวรรณ จำกัด, สกก.โนนดินแดง จำกัด.
สกก.โนนสุวรรณ จำกัด สอ.สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด. สต.นางรอง จำกัด.
สกก.หนองหงส์ จำกัด. สกก.หนองกี่ จำกัด. สกก.ประโคนชัย จำกัด.  สกย.โนนสุวรรณ จำกัด.
สกก.เมืองบุรีรัมย์ จำกัด. สก.โคนมโนนปะคำ จำกัด สก.ปฏิรูปที่ดินลำปลายมาศ จำกัด
สกก.คูเมือง จำกัด สต.สตึก จำกัด สอ.พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรมย์ จำกัด
สกก.ลำปลายมาศ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ จำกัด สพช.ชุมชนลำไทรโยง จำกัด 
สก.นิคมแคนดง จำกัด สอ.มณฑลทหารบกที่ 26 

 ขอเชิญผู้แหทนเข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
22/2/2565
 บร0010/ว871
22 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง   ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการเข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลเอกสาร
22/2/2565
         
         
ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ เลขที่หนังสือ เรียน เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
 บร0010/852
18 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรามการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมหนองตะครอง  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2/2565
 บร0010/876
22 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาเขาดินเหนือ  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวโหลดเอกสาร
23/2/2565
 3 บร0010/875
22 กุมภาพันธ์ 2565 
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือตาจง   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2/2565
 4  บร0010/872
22 กุมภาพันธ์ 2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำปลายมาศ จำกัด   แจ้งผลการโอนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2/2565
         
ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ เลขที่หนังสือ เรียน เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1

บร 0010/893

23กุมภาพันธ์ 2565

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด  เห็นชอบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด กำหนดวงเงินกู้ยืมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
23/2/2565
2 บร0010/ว913
23/2/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ขอเชิญรับการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565

บร0010/ว922

24/2/2565 

นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุลและนางเรียม โกรัมย์ นางธวัลรัตน์ เสนาวงษ์
นางประกอบ เพชรสุวรรณ นางอ้อมจิต ตั้งวงศ์เจริญกิจ

 

 ขอเชิญรับประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้กับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565
 4  บร0010/ว914

24/2/2565

ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด สกก.นาโพธิ์ จำกัด
สกก.เมืองบุรีรัมย์ จำกัด สกก.นางรอง จำกัด สกก.ประโคนชัย จำกัด
สกก.สตึก จำกัด สกก.ละหานทราย จำกัด สกก.ตำบลปราสาท จำกัด
สกก.โคนมอำเภอปะคำ จำกัด สกก.สตรีเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ จำกัด
สปช.ชุมชนหนองไทร จำกัด สต.นองรอง จำกัด สกย.ละหานทราย จำกัด
สก.ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด สต.ลำปลายมาศ จำกัด สต.บ้านด่าน จำกัด
สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด สอ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด  สอ.สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 ขอเชิญรับประกาศเกียรติคุณสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565
 5 บร0010/915

24/2/2565 
 ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์ฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565
บร0010/916

24/2/2565 
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้ารสารภี จำกัด การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์ฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565
 บร0010/917
24/2/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์ฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565
บร0010/918
24/2/2565 
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาศรีภูมิ  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565
9 บร0010/919
24/2/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาจรเข้มาก ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565
10 บร0010/920
24/2/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านคู ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565

11 บร0010/921
24/2/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือโนนเจริญ ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24/2/2565
         
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ เลขหนังสือ เรียน เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บร0010/944
28 กุมภาพันธ์ 2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด การส่งมอบรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
 บร0010/947
28 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด  การส่งมอบรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า  ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
 บร 0010/948
28 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด  การส่งมอบรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า  ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
4 บร0010/946
28 กุมภาพันธ์ 2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาโพธ์ จำกัด การส่งมอบรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
5 บร0010/945
28 กุมภาพันธ์ 2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด การส่งมอบรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 173 แรงม้า ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
 6  บร0010/950
28 กุมภาพันธ์ 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านแวง จำกัด  แจ้งยืนยันการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
 บร0010/951
28/2/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด   แจ้งยืนยันการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
บร0010/952
28/2/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำปลายมาศ จำกัด   แจ้งยืนยันการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
9 บร0010/955
28/2/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกเพชรโนนดินแดง จำกัด การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
10 บร 0010/956
28/2/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองแฝก ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28/2/2565
         
         
         
         
ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565
ที่ เลขที่หนังสือ เรียน เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
 1  บร0010/ว1036
2กุมภาพันธ์ 2565
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
ประธานกรรมการสหกรณ์นางรอง จำกัด
ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมแคนดงจำกัด
 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าคุณภาพ(สินค้าผลไม้)ผ่านระบบZoom ดาวโหลดเอกสาร
2/2/2565
         
ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2565     
ที่ เลขหนังสือ เรียน เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บร0010/ว1115
4 มีนาคม 2565
ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด ขอเชฺญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
5/3/2565
2 บร0010/ว1115
4 มีนาคม 2565
ประธานกรรมการสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนก้านเหลือง จำกัด ขอเชฺญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
5/3/2565
3 บร0010/ว1115
4 มีนาคม 2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านบัว ขอเชฺญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
5/3/2565
 บร0010/ว1115
4 มีนาคม 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์สตรีนาโพธิ์ ๗ำกัด  ขอเชฺญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/3/2565
5 บร0010/ว1115
4 มีนาคม 2565

ประธานกรรมการสหกรณ์สตรีพุทไธสง จำกัด

ขอเชฺญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
5/3/2565
 6  บร0010/ว1115
4 มีนาคม 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์สตรีสตึก จำกัด  ขอเชฺญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/3/2565
7  บร0010/ว1115
4 มีนาคม 2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา จำกัด  ขอเชฺญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/3/2565
8  บร0010/ว1115
4 มีนาคม 2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรละหารทราย จำกัด  ขอเชฺญประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  ดาวน์โหลดเอกสาร
5/3/2565
         
ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565
ที่ เลขหนังสือ เรียน เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บร0010/1195
8/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด การตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/3/2565
2  บร0010/1196
8/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ การตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/3/256
3  บร0010/1190
8/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด การตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/3/2565
4  บร0010/1191
8/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรกรสตึก จำกัด การตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/3/2565
5  บร0010/1192
8/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด การตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/3/2565
6  บร0010/1193
8/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด การตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/3/2565
7  บร0010/1194
8/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด  การตรวจสอบโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8/3/2565
         
ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565     
ที่   เลขหนังสือ  เรียน  เรื่อง  ดาวน์โหลเอกสาร
1 บร 0010/ว1198
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์ทุกแห่ง ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ ณ ไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ.2565 ดาวน์โหลเอกสาร
9/3/2565
2  บร0010/ว1197
9/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด  หนังสือรับรองมาครฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ 9001-2556) ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 966 ราย จะหมดอายุ  ดาวน์โหลเอกสาร
9/3/2565
 3  บร0010/ว1197
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด  หนังสือรับรองมาครฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ 9001-2556) ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 966 ราย จะหมดอายุ   ดาวน์โหลเอกสาร
9/3/2565
 บร0010/ว1289
9/3/2565

ประธานกรรมการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และอาชีพ
1ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด                  2สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด

3สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด
4 สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
5สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด
6สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด
7สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด
8สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด
9สหกรณ์ผู้ปลูกห่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด
10 กลุ่มทำนาปะเคียบ

11กลุ่มหัตถกรรมไม้ตำบลหนองบอน สังกัดสหกรณ์การเกษตรประโคนชัยจำกัด
12กลุ่มหม่อนไหมสตรีนาโพธิ์ สังกัดสหกรณ์สตรีนาโพธิ์ จำกัด
13กลุ่มท้อผ้าไหมบ้านโคกสูง สังกัดสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด
14กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกสำราญ สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด
15กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคูบอน สังกัดสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด

การสำรวจข้อมูลการจำหน่ายสินค้าตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์

 ดาวน์โหลดเอกสาร
9/3/2565
5 บร0010/1215
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์จัดที่ดินทุ่งประเทียน้อยหนองปล่อง จำกัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกๆินของเกษตรกร หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดาวน์โหลเอกสาร
9/3/2565
 บร0010/1219
9/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ  การเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/3/2565
 บร0010/1221
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์โครงการนำร่องน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรตำบลแสลงพัน จำกัด  เห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/3/2565
8 บร0010/1228
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ดาวน์โหลดเอกสาร
9/3/2565
 บร0010/1229
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด   การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)  ดาวน์โหลดเอกสาร
9/3/2565
11    บร0010/1226
9/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/3/2565
   บร0010/1225
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)    ดาวน์โหลดเอกสาร
9/3/2565
12    บร0010/1229
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จำกัด   การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)   ดาวน์โหลดเอกสาร
9/3/2565
 13   บร0010/1230
9/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด   การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)    ดาวน์โฆลดเอกสาร
9/3/2565
         
ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565
1 บร0010/1242
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาทะเมนชัย ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โฆลดเอกสาร
10/3/2565
 บร0010/1243
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองใหญ่ ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
 บร0010/1244
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านด่าน  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์    ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
 บร0010/1235
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเยือง  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์    ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
 5  บร0010/1236
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเยือง   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์    ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565 
  บร0010/1237
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกกลาง    ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์     ดาวน์โหลเอกสาร10/3/256
 7   บร0010/1238
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งจังหัน     ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์    ดาวน์โหลเอกสาร
10/3/2565
 8   บร0010/1240
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งวัง    ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
  บร0010/1241
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่เชาคอก ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์    ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
10    บร0010/1239
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งวัง   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์     ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
11   บร0010/1256
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนสุวรรณ ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์      ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
12   บร0010/1257
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองชัยศรี  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดาวน์โหลเอกสาร
10/3/2565
 13  บร0010/1245
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสม็ด ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์    ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
14    บร0010/1246
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนากระสัง  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์     ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
15   บร0010/1247
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนปังกู ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์    ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
16   บร0010/1248
10/3/2565
  ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาปราสาท ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดาวน์โหลเอกสาร
10/3/2565
 17 บร0010/1249
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาส้มป่อย  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
18   บร0010/1250
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบอน   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
 19  บร0010/1251
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสว่าง  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โฆลดเอหกสาร
10/3/2565
20   บร0010/1252
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาละลวด   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
 21  บร0010/1264
10/3/2565
  ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือสะเดา ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
22 บร0010/1265
10/3/2565
  ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองโบสถ์ ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
23 บร0010/1266
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองตะครอง ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
24  บร0010/1267
10/3/2565
  ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวโคก  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
25   บร0010/1268
10/3/2565
  ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ดอนมนต์   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
26   บร0010/1258
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสนวน   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
 27  บร0010/1259
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหินลาด    ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
28  บร0010/1260
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองฝ้าย    ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
29    บร0010/1261
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาสระทอง    ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โฆลดเอกสาร
10/3/2565
30    บร0010/1262
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนกอก  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
 31  บร0010/1263
10/3/2565
ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเยือง   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์   ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
32   บร0010/1254
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาหินลาด   ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
33  บร0010/1255
10/3/2565
  ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมะม่วง  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ดาวน์โฆลดเอกสาร
10/3/2565
         
ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565
         
 1  บร0010/1287
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
2 บร0010/1288
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 บร0010/1289
10/3/2565
  ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางละหารทราย จำกัด  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 4   บร0010/1290
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)  ดาวน์โหลดเอกสาร
10/3/2565
 5  บร0010/1271
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 6  บร0010/1273
10/3/2565
 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกกลาง  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 7  บร0010/1274
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 บร0010/1275
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด   การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565 
 9  บร0010/1276
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบิน จำกัด  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 10  บร0010/1277
10/3/2565
 ประธานกรรกมารกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ตำบลนาโพธิ์   การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 11  บร0010/1278
10/3/2565
 ประธานกรรกมารกลุ่มเกษตรกรทำสวนโนนสุวรรณ   การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 12  บร0010/1279
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองหงส์ จำกัด  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 13  บร0010/1280
10/3/2565
  ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 14   บร0010/1281
10/3/2565
 ประธานกรรกมารกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองตะครอง   การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 15  บร0010/1282
10/3/2565
  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรห้วยหิน  จำกัด   การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 16  บร0010/1283
10/3/2565
 ประธานกรรกมารกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมหนองตะครอง  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
17 บร0010/1284
10/3/2565
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค บุรีรัมย์ จำกัด  การชำระคืนเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
 18  บร0010/1298
10/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง  ขอสำรวจความต้องการตามโครงการกระจายกระเทียมออกนอกพื้นที่การผลิตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดาวน์โหลดเอกสาร
11/3/2565
         
     ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565
         
1 บร0010/ว4012
11 มีนาคม 2565
เรียนประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14/3/2565
 2  บร0010/ว1331
14/3/2565
 ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง2

 โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/3/2565
 3  บร0010/ว1331
14/3/2565
 ผอ.โรงเรียนวัดสระทอง  

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/3/2565
 4  บร0010/ว1332
14/3/2565
 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/3/2565
 5  บร0010/ว1332
14/3/2565
 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

 ดาวน์โหลดเอกสาร
14/3/2565
 6  บร0010/ว1333
14/3/2565
 ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย  

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
14/3/2565
7 บร0010/1332
14/3/2565
ผู้กำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่ 21

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
14/3/2565
8 บร0010/ว1333
14/3/2565
ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
14/3/2565

ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565

 9  บร0010/1362 17/3/2565  ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด  รายงานปริมาณน้ำนมโคของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในภาคสหกรณ์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/2565
 10  บร0010/1363 17/3/2565  ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด  รายงานปริมาณน้ำนมโคของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในภาคสหกรณ์ ประจำปี 2565  ดาวน์โหดเอกสาร  17/3/65
 11  บร0010/ว1361 17/3/2565

 ประธานกรรมการสหกรณ์พัฒนาประชากรชุมชนลำไทรโยง จำกัด

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
12 บร0010/ว1361 17/3/2565 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
 13  บร0010/ว1361 17/3/2565  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
 14  บร0010/ว1361 17/3/2565  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
 15  บร0010/ว1361 17/3/2565  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวนฺโหลดเอกสาร 17/3/65
 16  บร0010/ว1361 17/3/2565  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
 17  บร0010/ว1361 17/3/2565  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวนฺโหลดเอกสาร 17/3/65
 18 บร0010/ว1361 
17/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์  จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
 19 บร0010/ว1361 
17/3/2565
  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรก้านเหลือง  จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
 20 บร0010/ว1361 
17/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์สตรีนางรอง  จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
 21 บร0010/ว1361 
17/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านด่าน  จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
 22 บร0010/ว1361 
17/3/2565
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์  จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ดาวน์โหลดเอกสาร 17/3/65
ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565
 23 บร0010/1380 
18/3/65
 ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง  จำกัด เห็นชอบสหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จำกัด กำหนดวงเงินกู้ยืมเงินหรือค้ำประกันฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 18/3/65
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565
 23 บร 0010/ว1383 
18/3/65
ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง  โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร (ระยะที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร
21/3/65

 24  บร 0010/ว1354   
16/3/65

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

 ขอประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ (หลักสูตรกลาง ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ)

 ดาวน์โหลดเอกสาร

21/3/65

24  บร 0010/ว1355
16/3/65

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกแห่ง

ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคูเมือง จำกัด

ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเขาคอกจำกัด

ขอประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ (หลักสูตรกลาง ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

21/3/65

25 บร 0010/ว1356
16/3/65

ประธานกรรมการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกแห่ง

ขอประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ (หลักสูตรกลาง ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

21/3/65

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565
26  บร 0010/1403
21/3/65
 ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านบัว  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference โปรแกรม zoom  ดาวน์โหลดเอกสาร  22/3/65
27  บร 0010/1412
21/3/65
ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเมืองแฝก  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference โปรแกรม zoom ดาวน์โหลดเอกสาร  22/3/65
28  บร 0010/1413
21/3/65
ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองแดงพัฒนา  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference โปรแกรม zoom ดาวน์โหลดเอกสาร  22/3/65
 29

 บร0010/1429
21/3/65

 ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมะขาม  เห็นชอบกำหนดวงเงินดำเนินกิจการประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมะขาม ดาวน์โหลดเอกสาร 22/3/65
 30  บร0010/1434

21/3/65

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด  เห็นชอบสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด กำหนดวงเงินการกู้ยืมเงินฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

22/3/65

 31

บร0010/1431

21/3/65

 ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่เมืองฝ้าย  ตอบรับชำระหนี้เงินกู้กรมส่เงสริมสหกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22/3/65