บันทึก กิจกรรมเสวนา พี่น้องสหกรณ์ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลดไฟล์
 1 7 มีนาคม 2565 สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด
 2  21 มีนาคม 2565 ผอ.กตส. / กตส. รายละเอียด
 3  4 เมษายน 2565 นักการเงิน รายละเอียด
4 18 เมษายน 2565 ผอ.กจส. / กจส. รายละเอียด1
รายละเอียด2
5 2 พฤษภาคม 2565 ผอ.กบส. / กบส. รายละเอียด
6 17 พฤษภาคม 2565 ผอ.กพส. / กพส. รายละเอียด 
7 6 มิถุนายน 265 ผอ.นิคมสหกรณ์ / นิคมสหกรณ์ รายละเอียด
8 20 มิถุนายน 265 ผอ.กสส.1 / กสส.1  
9 4 กรกฎาคม 2565 ผอ.กสส.2 / กสส.2  
10 18 กรกฎาคม 2565 ผอ.กสส.3 / กสส.3  
11 8 สิงหาคม 2565 ผอ.กสส.4 / กสส.4  
12 22 สิงหาคม 2565 ผอ.กสส.5 / กสส.5  
13 5 กันยายน 2565 หน.ฝบท. / ฝบท.