รายงานการประชุม (*หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป)

รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2565

รายการ วันที่ประชุม การรับรอง รายละเอียดผู้รับรอง 
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 28 ม.ค. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565
28 ก.พ. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เอกสารประกอบ 31 มี.ค. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 เอกสารประกอบ
29 เม.ย. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 เอกสารประกอบ
 31 พ.ค. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2565 เอกสารประกอบ
27 มิ.ย. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565 เอกสารประกอบ
2 ส.ค. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2565 เอกสารประกอบ 6 ก.ย. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2565 เอกสารประกอบ 31 ต.ค. 65 แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565   แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565   แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด
 - รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2565   แบบรับรอง/ข้อเสนอแนะ ดูรายละเอียด