ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สายสอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน  7  สาย  ดังนี้ :
         
          สายสอบบัญชีที่ 1 
          นายเจริญศิลป์  ทุมมาลา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
           - จำนวนสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 17 แห่ง            คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 17 แห่ง   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
                  
           สายสอบบัญชีที่ 2 
           นางนิรนุช เมืองจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
           - จำนวนสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 12 แห่ง         คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 5 แห่ง  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

           สายสอบบัญชีที่ 3 
           นางปราณี บุดดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
           - จำนวนสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 17 แห่ง           คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 19 แห่ง  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

            สายสอบบัญชีที่ 4
            นางมนัสนีย์ ธนะสีลังกูร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
            - จำนวนสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 13 แห่ง          คลิกเพื่อดูรายละเอียด
            - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 19 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

             สายสอบบัญชีที่ 5
             นางสาววิมล บุญธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
             - จำนวนสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 13 แห่ง         คลิกเพื่อดูรายละเอียด
             - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 18 แห่ง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

             สายสอบบัญชีที่ 6 
             นางสาวสุพัตรา คำมะนะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
             - จำนวนสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 12 แห่ง           คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
             - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 22 แห่ง  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

              สายสอบบัญชีที่ 7
              นางสาวสะกาวเดือน ยอดเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
              - จำนวนสหกรณ์ที่รับผิดชอบ 11 แห่ง           คลิกเพื่อดูรายละเอียด
              - จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 23 แห่ง  คลิกเพื่อดูรายละเอียด