แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     a01 กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
           a01 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
           preview แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     a01 กิจกรรมรอง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)
          a01 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
          preview แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
               1. มาตรฐานสหกรณ์
               2. มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
               3. ยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์
               4. ยกระดับความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
               5. รักษาระดับความเข้มแข็ง
               6. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
               7. การควบคุมภายในสหกรณ์
               8. การควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกร
               9. การจัดทำงบการเงิน
               10. การมีส่วนร่วม
               11. งานชำระบัญชี
               12. ปริมาณธุรกิจ
               13. กำกับ ตรวจสอบ (ข้อบกพร่อง)
               14. กำกับ ตรวจสอบ (จกบ)
               15. กำกับ ตรวจสอบ ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
               16. ตรวจการทีม
               17. อัตราส่วนเงินออม
               18. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม
                     a01 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                     a01 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                     a01 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
                     a01 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
                     a01 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
                     a01 นิคมสหกรณ์สตึก

แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     a01 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          a01 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
          preview แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
                 1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                 2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
                 3. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง
                 4. โครงการอนุรักษ์พุนธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                 5. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
                 6. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                 7. ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
               1. ครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
               2. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร
               1. พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
               2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม)
               3. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
               4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตร
               5. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
               6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายไต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
             preview ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช)