แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบลงทุน)

             กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

นิคมสหกรณ์สตึก

กิจกรรมรอง ยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 1 

กิจกรรมรอง ยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 2

กิจกรรมรอง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

กิจกรรมรอง  มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง การส่งเสริมสหกรณ์เพื่อคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

กิจกรรมรอง สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี                                                                                  

กิจกรรมรอง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี 2565 สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมรอง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการใช้บริการ/ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง การส่งเสริมปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาตรฐานขึ้นไป

            กิจกรรมรอง  การจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

           กิจกรรมรอง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี

           กิจกรรมรอง  การจัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์

            กิจกรรมรอง  การจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและการบัญชี

กิจกรรมรอง  การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

           กิจกรรมรอง  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

             กิจกรรมรอง  ระบบตลาดนำการผลิต

            กิจกรรมรอง   ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

            กิจกรรมรอง   ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

           กิจกรรมรอง  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงาน เสริมสร้างพลังทางสังคม

     โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  3. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  4. อนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  5. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  6. ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  7. ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

    โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

     โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

แแผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า

     โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

     โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

     โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

     โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร