สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร ปี 2565

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร ปี 2565

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก Animated_Gif_New_33.gif
 1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
 2. จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
 3. กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทสหกรณ์
 4. กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
  
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร Animated_Gif_New_33.gif
 1. ข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด
  
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร Animated_Gif_New_33.gif
 1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
 2. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

 3. กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท

     - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน   |   - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน

 4. จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
 5. กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภท Animated_Gif_New_33.gif
 1.ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน
 2.ข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  
สินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร Animated_Gif_New_33.gif
 1.ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร โดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
  
สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร Animated_Gif_New_33.gif
 1.ข้อมูลสถานภาพทางการเงินกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร
  
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ