สารสนเทศสหกรณ์ ปี 2565

สารสนเทศสหกรณ์ ปี 2565

1. จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ Animated_Gif_New_33.gif
 1. จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
 2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์
 3. กราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
 4. กราฟจำนวนสมาชิก
  
2. ทำเนียบสหกรณ์ Animated_Gif_New_33.gif
 1. ข้อมูลทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัด  
  
3. หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ Animated_Gif_New_33.gif
 1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
 2. ข้อมูลสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

 3. ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

     - กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน     |     - กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน  

 4. ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
 5. ข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
  
4. การมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ Animated_Gif_New_33.gif 
 1. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
 2. กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
  
5. สินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ Animated_Gif_New_33.gif 
 1. ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
 2. ข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
  
6. อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ Animated_Gif_New_33.gif 
 1. ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด
 2. กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามสถานะการใช้งาน
 3. ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
 4. กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
  
7. ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ Animated_Gif_New_33.gif 
 1.จำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดและจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
 2.กราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดและจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
 
8. สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ Animated_Gif_New_33.gif 
    ข้าราชการ      |      พนักงานราชการ