เรื่องทั่วไป

แบบฟอร์มดาวน์โหลดเอกสาร

   เรื่อง
หมายเหตุ 
1497442065 floppy disk  แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง -
1497442065 floppy disk  หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ฯสัญญาค้ำประกัน กบส.
1497442065 floppy disk  แบบฟอร์มรายงานตรวจการสหกรณ์รายคน กตส.
1497442065 floppy disk  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ระยะ 2 กบส.
1497442065 floppy disk  แนวทางปฏิบัติโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กบส.
1497442065 floppy disk  โครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อบดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  กบส.
1497442065 floppy disk

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ชดเชยดอกเบี้ย 
แบบทะเบียนลูกหนี้และขอเบิกเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
-
 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน งวด 2

กบส.
1497442065 floppy disk  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ฝบท.
1497442065 floppy disk  แบบสำรวจมูลหนี้ กบส.
1497442065 floppy disk  งานสารบรรณ ฝบท.
1497442065 floppy disk  รายงานผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ฝบท.
1497442065 floppy disk  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ฝบท.
1497442065 floppy disk  กฟก กบส.
1497442065 floppy disk  วันสหกรณ์แห่งชาติ 61  
1497442065 floppy disk  แบบสำรวจข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ฝบท.
1497442065 floppy disk  สำรวจเว็บไซต์ของสหกรณ์ ฝบท.
1497442065 floppy disk  ร่างระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560  
1497442065 floppy disk  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเบิกค่าใช้จ่าย
 
1497442065 floppy disk  แบบจัดเก็บการมีส่วนร่วม  
1497442065 floppy disk  แบบฟอร์มการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ  
1497442065 floppy disk  ร่างข้อบังคับผู้ตรวจกิจการ กตส.
1497442065 floppy disk  ร่างข้อบังคับ (ภาคการเกษตร) กตส.
1497442065 floppy disk  แบบประเมินพนักงานราชการ
1497442065 floppy disk  สหกรณ์อำเภอ
1497442065 floppy disk  แบบสอบถามประเด็นการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ปี 2560  
1497442065 floppy disk  แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน แบบที่ 1- 4  
1497442065 floppy disk  แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ บทที่ 5 
1497442065 floppy disk  โครงการ "สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร  
1497442065 floppy disk  รายงานผลขับเคลื่อนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานที่ 1แบบรายงานที่ 2
1497442065 floppy disk  คำกล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการ ปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 
1497442065 floppy disk  ตัวอย่างงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เรื่อง "พิจารณารับโอนพัสดุตามโครงการสนับสนุนการ จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร
1497442065 floppy disk  ร่างระเบียบสหกรณ์,ข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ
1497442065 floppy disk  รวมเรื่องโครงการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด กบส.
1497442065 floppy disk  สัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2564
กบส.
1497442065 floppy disk  แบบวิเคราะห์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
กบส.
1497442065 floppy disk  ตารางสำเร็จรูปคำนวน MCR กบส.