banner news24    

S 3989530 4

วันที่  21 มกราคม  2564 นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม ฯ เขต 8,9 เข้าตรวจเยี่ยม และประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

114วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด

23 7

วันที่ 23 ธันวาคม 2563  นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>