timeline 25620611 195830

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ   สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ประจำปีงบประมาณ  2562 ให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด จำนวน 11 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีแผนและแนวทางการจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น