11

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลโปรแกรม “Zoom Cloud Meetings”

โดยเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา