P1120279

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยใช้แอพปลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (Covid – 19) 

 โดยมีนายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม