โครงสร้างและอัตรากำลัง

Structure

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับนิคมสหกรณ์และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและเผยแพร่การสหกรณ์
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
อำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย