ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้าราชการ  1  ราย 

siriratn pho

างสาวสิริรัตน์ ยิ่งยง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา/สาขา :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :  089 4518253

rat

 

 

 

- ว่าง 1 อัตรา -


ตำแหน่ง : -
วุฒิการศึกษา/สาขา :  -
หมายเลขโทรศัพท์ :  -

chacho

 

 ลูกจ้างประจำ 4 ราย

 

 suthep pho

นายสุเทพ แก้วจินดา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส2
วุฒิการศึกษา/สาขา :  ปริญญาตรี
หมายเลขโทรศัพท์ :  094 3526199

chacho


phadet pho

นายเผด็จ ภู่โอภาสนันท์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส2
วุฒิการศึกษา/สาขา :  ปวช.
หมายเลขโทรศัพท์ :  089 7508961

chachopimpaporn pho

นางสาวพิมพาพร สนิทธางกูร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส2
วุฒิการศึกษา/สาขา :  ป. 6 
หมายเลขโทรศัพท์ :  083 5981542

chacho


wanchai pho

นายวันชัย เบ้าทอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส2
วุฒิการศึกษา/สาขา :  ม.6
หมายเลขโทรศัพท์ :  081 2866288

chacho

 

 

 

 

 

พนักงานราชการ 3 ราย 

kavalin pho

นางสาวเกวรินทร์ มณีฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา/สาขา :  บริหารธุรกิจบัณฑิต/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ :  038 511243 ต่อ 101
kav


yupaporn pho

นางสาวยุพาพร อาดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา/สาขา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/การบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ :  08 4870 5094
chacho

piyamas pho

นางสาวปิยมาศ เมียงอารมณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/การตลาด
หมายเลขโทรศัพท์ :  086 8332226
pla