1.4.1.1.png

ข้าราชการ 2 อัตรา

siriratn pho

     

 นางสาวสิริรัตน์ ยิ่งยง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ : - 

rat

       chonnipa pho65       

นางสาวชนม์นิภา แสงทอง

   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ : - 

chacho

             


1.4.1.3.png

kamol pho

 

นายกมล  จำเนียรทรง
พนักงานพิมพ์ ส4  

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ :   - 

chacho 

  phadet pho  

นายเผด็จ ภู่โอกาสสนันท์
พนักงานขับรถยนต์ ส2

โทรศัพท์ : 0 3851 124 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ :   - 

chacho 

             
pimpaporn pho  

นางสาวพิมพาพร สนิทธางกูร
พนักงานขับรถยนต์ ส2

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ :  - 

chacho

  wanchai pho  

นายวันชัย เบ้าทอง
พนักงานขับรถยนต์ ส2

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ :   - 

chacho1.4.1.44.png
 
tanakorn  

นายธนกร ศิริจรรยานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ :  - 

chacho

   piyamas new  

นางสาวปิยมาศ เมียงอารมณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 

โทรศัพท์มือถือ :   - 

pla

 natanicha    

นางสาวณัฏฐณิชา อาดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 101

โทรศัพท์มือถือ :  - 

 chacho