cpd 6

sirilak pho

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมประไพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา/สาขา : ศิลปศาสตรบัณฑิต/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 085 0878158
siri em

 


sasiwimon pho

 นางสาวศศิวิมล ธรรมกิรติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/การเงินและการธนาคาร
หมายเลขโทรศัพท์ : 087 9906262
sasi em
jutamas pho

นางสาวจุฑามาศ ตนะวรรณสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต/เทคโนโลยีการจัดการ
เบอร์โทร : 086 3426753
jutamard email

somying pho

นางสาวสมหญิง รูปประดิษฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เบอร์โทร : 092 6132252
somying emailkeeratiya pho

นางสาวกีรติยา จันทร์ดี
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา/สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต/การเงินและการธนาคาร
เบอร์โทร : 080 5617983
keeratiya email

 

 mallika


นางสาวมัลลิกา  พรมทาระ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา/สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต/บัญชี
เบอร์โทร : 091 5192636
mallika em