1.4.2.1.png

 

ข้าราชการ จำนวน 4 ราย 

               taweewan pho

     

 

 

นางสาวทวีวรรณ อุพิณ

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9857

taweewan em

       sasiwimon pho       

 

 

นางสาวศศิวิมล ธรรมกิรติ

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 103

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9857

sasi em                

             
somying pho  

 

นางสาวสมหญิง รูปประดิษฐ

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 103

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9857

somying email

  pemika pho65  

นางสาวเปมิกา พุทธวาศรี

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 103

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9857

chacho 

1.4.2.2.png
 
mai.jpg  

 

 

นางสาวภักษ์ชมลัทธ  จันทร์ดีรุ่งอาภา

นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 103

โทรศัพท์มือถือ 06 3515 9857

keeratiya email

  S__93913181.jpg  

 

 

นางสาวมัลลิกา  พรมทาระ

นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 103

โทรศัพท์มือถือ06 3515 9857

chacho